passport

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

ประกาศฯ การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

รายชื่อฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.

หนังสือรับรองบทความแรก

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)

การสนับสนุนผลงานวิจัยที่นำเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ประกาศฯ ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่นำเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ใบสมัครการขอทุน

รายชื่อประเทศในแต่ละกลุ่ม

PSU Templates (www.psubrand.psu.ac.th)
Login (PSU Passport) >> เมนู DOWNLOAD >> PowerPoint Template

ยุทธศาสตร์วิจัย

การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ประกาศฯ ทุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ดูทั้งหมด >>