อัตราการสนับสนุนทุนผลงานวิจัยที่นำเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561


เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน

เงินสะสม < 25 ล้าน

25 ล้าน ≤ เงินสะสม < 50 ล้าน
50 ล้าน ≤ เงินสะสม < 100 ล้าน
100 ล้าน ≤ เงินสะสม < 200 ล้าน
เงินสะสม ≥ 200 ล้าน
การนำเสนอแบบ Oral
44,000 บาท
40,000 บาท
33,000 บาท
27,000 บาท
หน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด
การนำเสนอแบบ Poster
38,500 บาท
35,000 บาท
25,000 บาท
20,000 บาท
หน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด
  การจัดการสิ่งแวดล้อม การแพทย์แผนไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การบริการและการท่องเที่ยว ทันตแพทยศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาเขตตรัง ทรัพยากรธรรมชาติ พยาบาลศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตสุราษร์ธานี วิเทศศึกษา วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์
นิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ   ศิลปศาสตร์ วิทยาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์

ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ศึกษาศาสตร์  
พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อุตสาหกรรมเกษตร      
รัฐศาสตร์        
วิทยาการสื่อสาร        
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์        
วิทยาลัยอิสลามศึกษา        
วิศวกรรมศาสตร์        
ศิลปกรรมศาสตร์        
เศรษฐศาสตร์        
สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง        
สถาบันสันติศึกษา        
สัตวแพทยศาสตร์        

 

Statistics
Today: 3
Total: 14,733
Your IP: ec2-52-87-253-202.compute-1.amazonaws.com

>