อัตราการสนับสนุนทุนผลงานวิจัยที่นำเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562


เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน

เงินสะสม < 25 ล้าน

25 ล้าน ≤ เงินสะสม < 50 ล้าน
50 ล้าน ≤ เงินสะสม < 100 ล้าน
100 ล้าน ≤ เงินสะสม < 200 ล้าน
เงินสะสม ≥ 200 ล้าน
การนำเสนอแบบ Oral
44,000 บาท
40,000 บาท
33,000 บาท
27,000 บาท
หน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด
การนำเสนอแบบ Poster
38,500 บาท
35,000 บาท
25,000 บาท
20,000 บาท
หน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด
  การจัดการสิ่งแวดล้อม การแพทย์แผนไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการและการท่องเที่ยว แพทยศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิเทศศึกษา วิทยาเขตสุราษร์ธานี วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ   ศึกษาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วข.หาดใหญ่

บัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์   สำนักงานอธิการบดี วข.ปัตตานี ทันตแพทยศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน อุตสาหกรรมเกษตร   สำนักงานอธิการบดี วข.หาดใหญ่ ศิลปศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี       วิทยาเขตตรัง
รัฐศาสตร์        
วิทยาการสื่อสาร        
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต        
วิทยาลัยอิสลามศึกษา        
วิศวกรรมศาสตร์        
ศิลปกรรมศาสตร์        
เศรษฐศาสตร์        
สจรส.มอ.        
สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง        
สถาบันสันติศึกษา        
สถาบันฮาลาล        
สัตวแพทยศาสตร์        

 

Statistics
Today: 4
Total: 28,554
Your IP: ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com

>